Regulamin serwisu wirtualnawrozka.pl z dnia 1.12.2017

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług cyfrowych w serwisie wirtualnawrozka.pl przez firmę only4.mobi, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Znicza 3 lok. 30, 04-121 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 360385372, NIP: 5432049197 (zwaną dalej „Operator Serwisu”).


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu ;

2.  Kodeks Cywilny   – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin  – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu wirtualnawrozka.pl

4. Serwis  – serwis internetowy dostępny pod wirtualnawrozka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Wróżba   – usługi prezentowane w serwisie wirtualnawrozka.pl;

6.  Umowa sprzedaży   – umowa sprzedaży usługi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Operatorem Serwisu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu wirtualnawrozka.pl;

7.  Ustawa o prawach konsumenta   – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną   – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie  – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Wróżb.  

10. Doradca – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach zarobkowych udzielająca porad z zakresu ezoteryki.

11. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

12. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna posiadająca konto w Serwisie

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu dostępnego pod adresem http://wirtualnawrozka.pl lub https://wirtualnawrozka.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji usług dostępnych w ramach Serwisu;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.

e) warunki pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług pomiędzy Klientami a Doradcami

f) warunki prezentowania oferty oraz informacji na temat Ekspertów i związanych z nimi usług świadczonych za pomocą Serwisu Internetowego oraz SMS i połączeń telefonicznych

g) zasady reklamacji

h) zasady polityki ochrony prywatności opisane zostały pod linkiem

i) zasady zmiany Regulaminu

2.4. Korzystanie ze Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 poprawnie zainstalowana przeglądarka internetowa:

Internet Explorer – wersja min. 11.0
Google Chrome - najnowsza stabilna wersja
Mozilla Firefox – wersja min. 38.0, zalecana: najnowsza stabilna wersja
Microsoft Edge - najnowsza stabilna wersja
Opera - najnowsza stabilna wersja

b) na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS poprawnie zainstalowana przeglądarka internetowa:

Apple Safari - najnowsza stabilna wersja

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

d) włączona obsługa ciasteczek (cookies)

e) włączona obsługa JavaScript

f) dostęp do poczty elektronicznej

2.5. W celu korzystania ze Serwisu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu wirtualnawrozka.pl pod adresem http://wirtualnawrozka.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Operatora Serwisu.

2.7. Informacje o usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


2.8 Operator Serwisu dokłada wszelkiej należytej staranności, aby Klienci mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu.


2.9 Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz jego funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu oraz jego funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.


2.10 Operator Serwisu może oferować promocje i zniżki dla wszystkich lub niektórych Użytkowników Zarejestrowanych. Warunki organizowanych promocji i przyznawania zniżek określać będą odrębne regulaminy dostępne w Serwisie.

III. Zasady korzystania z Serwisu

3.1 Głównym celem działalności Serwisu Internetowego jest świadczenie usług pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Klientami i Doradcami.

3.2 Celem Serwisu jest również prezentowanie treści ezoterycznych, udzielanie porad ezoterycznych oraz umożliwienie kontaktu Klientów z Ekspertami.

3.3 Użytkownikiem Zarejestrowanym Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jest rejestracja w jego ramach.

3.5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu lub poprzez logowanie za pomocą mediów społecznościowych: Facebooka lub Google+.

3.6 Zasady logowania przez media społecznościowe i polityka prywatności dostępne są na stronach tych serwisów.

3.7. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.8. Operator Serwisu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora Serwisu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Operatora Serwisu.

3.9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora Serwisu.

3.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Operatora Serwisu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową wirtualnawrozka.pl, dokonać wyboru Wróżby, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Wróżb przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.

4.3. W zależności od typu wybranej Wróżby, Klient zawiera Umowę sprzedaży lub Operator Serwisu świadczy usługę komunikacji pomiędzy Klientem a Doradcą.

4.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” lub równoważnego – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Wróżb. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) sposobu dostawy i czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku „Kupuję” / „Zapłać”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Operatorem Serwisu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z adres kontakt@wirtualnawrozka.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wysłania do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


4.10 Usług, o której mowa w punkcie 4.3 jest usługą odpłatną.


4.11 Koszt usługi i koszty Wróżb podane są na stronie wirtualnawrozka.pl. Koszty poszczególnych Usług i Wróżb mogą się różnić w zależności od typu Wróżby.


4.12 Usługi świadczone przez Doradców nie są usługami świadczonymi w ramach Serwisu.


4.13 Operator Serwisu świadczy usługę komunikacji pomiędzy Doradcami a Klientami, a także udostępnia informacje o Doradcach.


4.14 Operator serwisu nie odpowiada za sposób świadczenie usług przez Doradców.


4.15 Zapisy pkt 4.11-4.14 nie dotyczą Doradców wskazanych na liście dostępnej pod adresem: http://wirtualnawrozka.pl/doradcyww.txt . W przypadku korzystania z usług Doradców z listy, Klient korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu.

V. Realizacja usługi

5.1. Realizacja usługi nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

5.2. Usługa świadczona jest wyłącznie w języku polskim.

5.3 Chwilą zawarcia umowy o umożliwienie Użytkownikowi Zarejestrowanemu nawiązania kontaktu z Ekspertem jest chwila wpłaty przez Użytkownika środków pieniężnych za usługę.

5.4 Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub w trakcie Rejestracji opracowanie dotyczącego zamówionych Wróżb. Opracowanie polega na przygotowaniu i wysłaniu do Klienta wiadomości o treści zawierającej słowną poradę ezoteryczną. Wiadomość wysłana Klientowi będzie nie krótsza niż 500 znaków.

5.5. Termin realizacji dostawy wynosi do 1 dnia roboczego licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.6 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów lub świadczenia usługi oraz faktury VAT następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.


5.7 Operator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów, Użytkowników Zarejestrowanych oraz Doradców w sytuacji gdy:


a) przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Serwisu;


b) wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych.


5.8 Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu Internetowego w przypadkach określonych w pkt 5.7


5.9 Dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych i Ekspertów będą przetwarzane w celach związanych z nabyciem dostępu do Serwisu oraz korzystaniem z usług w ramach Serwisu.


5.10 Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez kontakt z Operatorem na adres kontakt@wirtualnawrozka.pl.


5.11 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania dostępu do pełnego korzystania z Serwisu.

5.12 Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Doradcę praw autorskich lub pokrewnych oraz wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.


5.13 Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta Użytkownika Zarejestrowanego osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Wróżb oraz ceny Usług, o których mowa w pkt 4 powyżej podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty płatnością w systemie PayU. Informacje o płatnościach PayU dostępne są na stronie: https://www.payu.pl/kupujacy.


VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. Operator serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@wirtualnawrozka.pl.

7.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

7.5. Operator serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność Doradców

8.1 Doradcą może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, nie była karana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.2 Doradca ponosi odpowiedzialność za treści prezentowane w swoim profilu.

8.3 Doradca ponosi odpowiedzialność za przygotowane i publikowane treści za pośrednictwem Serwisu. Doradca oświadcza, że wszelkie utwory, projekty oraz inna własność intelektualna stworzona przez Doradcę jest wynikiem przejawu jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku nierzetelności tego oświadczenia Doradca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń skierowanych bezpośrednio do Operatora serwisu oraz naprawienia mu wszelkich szkód.

8.4 Warunkiem świadczenia przez Doradcę umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów jest zawarcie z Operatorem serwisu umowy. Doradca może dokonać zgłoszenia chęci zawarci umowy pod adresem https://wirtualnawrozka.pl/Home/Contact.

8.5 Doradca nie może oferować usług, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawne lub prawa osób trzecich. Odpowiedzialność Operatora Serwisu jest w tym tytule całkowicie wyłączona.

8.6 Operator serwisu uprawniony jest sprawdzić sposób i jakość świadczenia usług przez Doradcę.

8.7 Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Doradców na rzecz Konsumentów, przekazywane jest Doradcy za pośrednictwem Operatora serwisu zgodnie z umową o współpracy zawartą pomiędzy Doradcą a Operatorem serwisu. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia przez Klientów, a jest jedynie pośrednikiem przekazującym wynagrodzenie.

8.8 W sprawach nie objętych Regulaminem, obowiązują postanowienia umowy o współpracy zawartej pomiędzy Operatorem serwisu a Doradcą.

IX. Uprawnienie do odstąpienia umowy przez Użytkownika Zarejestrowanego będącego Konsumentem

9.1 Zasady opisane poniżej odnoszą się do umów:

a) o założenie indywidualnego konta w Serwisie;

b) o świadczenie usługi pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Doradcami a Konsumentami.

9.2 Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Wzór odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do Niniejszego Regulaminu.

9.3 W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Operatorem serwisu, Operator serwisu może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:

a) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

b) wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

c) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

X. Reklamacje

10.1 Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz płatności należy składać w formie pisemnej na adres Operatora serwisu lub mailowo na adres kontakt@wirtualnawrozka.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

10.2 Operator serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji, w szczególności o Doradcy, który wykonał usługę.

10.3 Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać na adres kontakt@wirtualnawrozka.pl.


XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora serwisu.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

Pobierz Regulamin Odstąpienie od Umowy

Skontaktuj się z nami

Napisz e-mail

Masz pytania? Sugestie? Chcesz wiedzieć więcej? Będzie nam miło Cię usłyszeć.

Napisz do nas

Facebook

Zobacz naszą stronę na Facebooku i zgarnij kody na darmowe porady.

Polub naszą stronę

Twitter

Jesteśmy również na twitterze. Zobacz, co nowego w świecie wróżek.

Sprawdź nasze twity